Zapraszamy Państwa do zapoznania się z „Poradnikiem dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie”, przygotowanym specjalnie dla użytkowników m.in. jachtów żaglowych i motorowych, w celu uprawiania turystyki, sportu i rekreacji na akwenach znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Poradnik znajdą Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo morskie – Informacje dla żeglarzy”.W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training, Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (27 - 31 maja) przedstawiciela Spanish Maritime Safety and Rescue Agency, pana Cesara Fernandeza Gonzaleza. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, obserwacja pracy operatorów VTS, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W czerwcu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme, pracownik Urzędu Morskiego w Szczecinie weźmie udział w organizowanym przez UK Maritime & Coastguard Agency praktycznym treningu skierowanym m.in. do służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT

W czwartek, 23 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii. Strona polska reprezentowana była przez pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wykonawców opracowania. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (omówienie harmonogramu prac i metodologii działań, omówienie wyników inwentaryzacji, uzasadnienie podjętych decyzji planistycznych, przedstawienie ustaleń projektu planu). Zaprezentowano także prognozę oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy planistami z obu krajów, z związku z czym strona niemiecka przedstawiła również informacje na temat statusu i postępów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym Zalew Szczeciński po drugiej stronie granicy.


 Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego

W ubiegły weekend zakończyły się eliminacje Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Z 12 startujących ekip tylko najlepsze 4 załogi dołączą do elitarnej ósemki załóg w Ekstraklasie. W wyniku 2-dniowych zmagań przy sopockim molo, do Ekstraklasy dołączą kluby Sztorm Grupa, KS Iskra AMW Gdynia, Giżycka Grupa Regatowa oraz Odyssey Sailing Club. Wszystkie wyniki i klasyfikacja generalna jest dostępna na stronie www.ligazeglarska.pl.

Organizatorami NostriMaris Polskiej Ligi Żeglarskiej są MT Partners i Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego (Polish Match Tour), przy współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego i GSC Yachting z Sopotu. Partnerem Głównym regat jest NostriMaris - zespół działań informacyjno-promocyjnych projektu pod nazwą „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014-2020.


 Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris

UWAGA!
Uwzlędniając prośby uczestników oraz sygnalizowane nam odmienne procedury finansowe obowiązujące w różnych instytucjach - uprzejmie informujemy, że:

 • Opłata powinna być wniesiona do dnia konferencji lub później - np. w sytuacji możliwości dokonania płatności dopiero po potwierdzeniu swojego udziału w zdarzeniu.
 • Prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do 12. czerwca 2019 r.
 • Faktury zostaną przekazane uczestnikom przy rejestracji w dniu konferencji.

W przyszłym miesiącu, 17. czerwca 2019 r. odbędzie się konferencja pn. „Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich”, organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorską Okręgową Izbę Architektów, przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jednocześnie udzielił organizatorom bardzo znaczącego wsparcia.

Zaprezentowany zostanie m.in. stan zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych położonych na obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Ramowy program konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (przykładowe projekty planów, wzajemne relacje rozstrzygnięć planistycznych podejmowanych na wodach morskich i przyległych terenach lądowych gmin nadbrzeżnych)
 • Linia podstawowa – skutki jej wyznaczenia (aspekty istotne dla służb krajowych, samorządowych i inwestorów)
 • Podmorskie dziedzictwo kulturowe (przykłady ciekawych znalezisk, warunki ochrony konserwatorskiej)

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności urbanistów, architektów przedstawicieli służb samorządowych, a także innych zainteresowanych proponowaną problematyką – ciekawą i ciągle jeszcze mało znaną.

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do 10. czerwca 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną pocztą:
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Odział w Szczecinie,
ul. M. K. Ogińskiego 15,
71-431 SzczecinZagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich

W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (13 – 17 maja) przedstawiciela służby celnej hiszpańskiej administracji morskiej, pana Jose Luisa Pineiro Casais. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, udział w inspekcji Port State Control, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W tym samym czasie drugi uczestnik wymiany, także z Hiszpanii, przebywa w Gdyni, dokąd przybył na zaproszenie tamtejszego Urzędu Morskiego.

W kwietniu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w organizowanym przez Spanish Maritime Safety and Rescue Agency i Jovellanos Training Centre tygodniowym treningu Coast Guard Functions Course w Gijon, skierowanym m.in. do operatorów VTS i służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT

Zakończyła się budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawca zadania, wyłoniony w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, zbudował falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana jest, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Falochron został wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostały zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

 • ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
 • punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.

Funkcje tej nowej budowli hydrotechnicznej są związane, przede wszystkim, z bezpieczeństwem: osłoną basenu przed falowaniem oraz minimalizowaniem wypłycania akwenu, z którego korzystają manewrujące tam jednostki pływające.

Koszt realizacji inwestycji to 1.948.000,00 zł.


 Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy

Od 13 do 17 maja trwa w Londynie 74. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków w świetle przyjętej przez IMO strategii; przygotowanie zakresu czwartego studium emisji gazów cieplarnianych w żegludze światowej,
 • dalsze techniczne i operacyjne środki dla zwiększenia efektywności energetycznej w żegludze międzynarodowej,
 • zagadnienia związane z międzynarodową Konwencją o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM 2004), w tym implementacja fazy budowania doświadczeń i gromadzenia danych, a także kwestie związane z testowaniem urządzeń instalowanych na statkach,
 • plan działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza odpadami z tworzyw sztucznych ze statków,
 • zagadnienia związane z wdrożeniem w roku 2020 globalnego limitu siarki w paliwie okrętowym na poziomie 0,50%.

W sesji uczestniczy zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji na temat 74. sesji komitetu IMO MEPC znajdą Państwo tutaj: MEPC 74 media information

 74. sesja komitetu IMO MEPC 74. sesja komitetu IMO MEPC 74. sesja komitetu IMO MEPC

W poniedziałek, 13 maja, przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego odbyła się konferencja plenerowa na temat inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Konferencję otworzył briefing prasowy z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciecha Zdanowicza. Jak podkreślał minister Gróbarczyk, jest to kluczowa dla rozwoju naszego regionu inwestycja, która umożliwi zawijanie do szczecińskiego portu statków o większym zanurzeniu i z prawie dwukrotnie większym ładunkiem.

Podczas konferencji zaprezentowano stan zaawansowania prac w poszczególnych elementach projektu. Wykonawca zakończył już wstępne badania geotechniczne i, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, będzie mógł przystąpić do właściwych badań geologicznych toru. Przez cały czas prowadzone są także badania ferromagnetyczne. Wkrótce wykonawca rozpocznie wydobywanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych w rejonie północnego odcinka toru. Roboty będą prowadzone we współpracy z Marynarką Wojenną. Trwają również prace dotyczące uzgadniania koncepcji projektowej. Podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową, jest konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering S.A., International Marine and Dredging Consultants. Zgodnie z harmonogramem, pozwolenie na budowę wykonawca powinien otrzymać pod koniec lipca tego roku.

Dla przypomnienia, ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych. Wykonawcą inwestycji, realizowanej w trybie „Zaprojektuj i zbuduj”, jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.


 Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m

Prezentacja na temat modernizacji toru wodnego do głębokości 12,5 m.W sobotę, 11 maja, w Trzebieży odbyła się uroczystość ogólnopolskiej inauguracji sezonu żeglarskiego, połączona z otwarciem nowej, zmodernizowanej mariny oraz jubileuszem 95-lecia istnienia Polskiego Związku Żeglarskiego. W uroczystości, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzięli udział jego zastępcy: Przemysław Lenard i Paweł Szumny.


 Inauguracja sezonu żeglarskiego w Trzebieży Inauguracja sezonu żeglarskiego w Trzebieży Inauguracja sezonu żeglarskiego w Trzebieży

Do 10 maja potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym, dotyczącym remontu siedmiu ostróg przy falochronie centralnym w Świnoujściu.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Zamówienia publiczne – Aktualne – Powyżej 30 tys. euro – Przetarg nieograniczony”.


 Przetarg na remont ostróg Przetarg na remont ostróg Przetarg na remont ostróg

We wtorek, 16 kwietnia, w Świnoujściu, odbyło się, drugie już, coroczne spotkanie pod nazwą Annual European Coast Guard Event, zorganizowane wspólnie przez Frontex (European Border and Coast Guard Agency), EFCA (European Fisheries Control Agency) i EMSA (European Maritime Safety Agency). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowych państw członkowskich oraz wyspecjalizowanych agencji UE, zaangażowanych we wspólne działania w zakresie funkcji straży przybrzeżnych, a jego celem było spojrzenie na te działania w kontekście bezpieczeństwa morskiego. Dyskusje skupiły się głównie na kwestiach związanych z nadzorowaniem przepływu informacji, analizą zagrożeń na morzu oraz ze szkoleniami dla służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych. W wydarzeniu wziął także udział dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo tutaj:

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-emsa-and-efca-open-second-annual-european-coast-guard-event-pcWsVx

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat współpracy państw UE w zakresie zadań straży przybrzeżnych.W ubiegłym tygodniu, podczas prowadzenia prac związanych z badaniem dna toru wodnego Świnoujście - Szczecin, przy drugiej bramie torowej, na Zalewie Szczecińskim, załoga naszej jednostki sondażowej „Kastor” zobaczyła wpadającego do wody bielika. Mokry i ciężki ptak prawdopodobnie nie byłby w stanie o własnych siłach wydostać się z wody, podjęto więc szybko akcję ratunkową, po której zwierzę towarzyszyło jeszcze przez jakiś czas naszym pracownikom, osuszając się na rufie „Kastora”. Po wyschnięciu cały i zdrowy bielik odleciał w kierunku Nowego Warpna.


 Załoga „Kastora” uratowała bielika Załoga „Kastora” uratowała bielika Załoga „Kastora” uratowała bielika

Dzień 26 września 2019 roku Międzynarodowa Organizacja IMO ustanowiła datą tegorocznych obchodów Światowego Dnia Morza. Temat przewodni tego najważniejszego święta morskiego Narodów Zjednoczonych to w tym roku „Wzmacnianie pozycji kobiet w społeczności morskiej”.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem przesłania, jakie z tej okazji przygotował Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim.


Trzecie miejsce oraz tytuł dla najlepszego bramkarza wywalczyła nasza drużyna podczas turnieju halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie, w sobotę, 6 kwietnia. W turnieju, organizowanym przez nas po raz pierwszy, wzięło udział osiem drużyn, reprezentujących różne instytucje związane z branżą gospodarki morskiej. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

 1. Akademia Morska w Szczecinie
 2. Uniwersytet Morski w Gdyni
 3. Urząd Morski w Szczecinie
 4. Urząd Morski w Gdyni
 5. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 6. Urząd Morski w Słupsku
 7. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 8. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, a także gratulujemy zaangażowania, woli walki oraz, przede wszystkim, chęci spędzenia czasu wolnego od pracy na dobrej zabawie połączonej z aktywnością fizyczną.


 Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie