Transport morski towarów niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach powinien odbywać się zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS i Kodeksu IMDG. Państwa - strony Porozumienia Bałtyckiego (Baltic MoU) zezwalają na przewóz towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro wykonujących przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia, korzystając z możliwości wskazanej w paragrafie 7.9.1.1 Kodeksu IMDG. Porozumienie określa zakres zwolnień z wymogów Kodeksu IMDG dla przewozów realizowanych zgodnie z Regulaminem międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) lub załącznikami A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Załączniki: