- Wniosek o wydanie certyfikatów ubezpieczenia - PS9.PD-01.F05 ( doc ) ( pdf )

Osoby do kontaktu:
- Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594
- Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595

UWAGA:
Informacje w sprawie wydawania certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.

Informujemy o podpisanym w dniu 4 grudnia 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzeniu w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie będzie przyjmował wnioski o wydanie dokumentów zgodnie z treścią §2 i §3, przeprowadzał weryfikację i wydawał dokumenty od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Treść dokumentów i aktów prawnych związanych załączamy poniżej:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 4 grudnia 2012 r.. w sprawie wzoru certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa.

2. Wypis z ustawy „Kodeks morski”: Dział II – Przewóz pasażerów.