Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie tegorocznych prac czerpalno-refulacyjnych na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wpłynęły dwie oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 3. lipca 2019 r. do 19. sierpnia 2019 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Dokumenty te wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów odbędą się odpowiednio: dla portu morskiego w Świnoujściu – dnia 17. lipca 2019 r., dla portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Dziwnowie – dnia 18 lipca 2019 r., dla portu morskiego w Policach i portu morskiego w Trzebieży – dnia 19. lipca 2019 r. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu (dla portu morskiego w Świnoujściu). O szczegółach informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej.

Mapa portu w Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy firmie AQUA-NEKO z Dobrej, która została wybrana w postępowaniu przetargowym na remont ostróg przy falochronie centralnym w Świnoujściu. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni ostróg wraz z zasypaniem kawern w narzucie kamiennym, ułożenie nowej nawierzchni kamiennej, demontaż starych oraz montaż nowych lamp oświetleniowych, remont oczepów betonowych, uzupełnienie szczelin dylatacyjnych masą bitumiczną. Termin wykonania robót to koniec września, a wartość kontraktu - 1.542.880,00 złotych.


W dniach 4-5 czerwca, w Warszawie, odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie krajom nadbałtyckim aktualnej wersji projektu planu oraz dalszej procedury, jakiej będzie podlegał ten dokument. W spotkaniu, prowadzonym przez polską administracją morską i wykonawcę planu (Instytut Morski w Gdańsku), wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za morskie planowanie przestrzenne z Niemiec, Danii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Finlandii oraz Rosji. W czwartek z kolei, 6 czerwca, również w Warszawie, miało miejsce czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne, będące końcową konferencją, podsumowującą 3-letni proces planistyczny. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora prywatnego, stowarzyszeń, zarządów portów morskich, a także osoby prywatne.


 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000

Od 5 do 14 czerwca trwa w Londynie 101. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • przyjęcie propozycji poprawek do konwencji SOLAS i innych obowiązujących kodeksów międzynarodowych,
 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS),
 • zagadnienia związane ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS - Goal Based Standard),
 • środki bezpieczeństwa dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • czynniki poprawiające bezpieczeństwo statków w kontekście stosowania paliwa żeglugowego, w związku z przyjętym limitem zawartości siarki,
 • najnowsze dane na temat piractwa i napadów na statki,
 • zatwierdzenie projektu wytycznych i okólników MSC dotyczących narzędzi stosowanych w e-nawigacji,
 • bezpieczeństwo promów operujących w żegludze krajowej,
 • zatwierdzenie/przyjęcie projektów poprawek do innych kodeksów i przepisów.

W części sesji, odbywającej się w tym tygodniu, uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, natomiast w części przyszłotygodniowej weźmie udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej na temat sesji:
Maritime Safety Committee (MSC), 101st session – Media information


 101. sesja komitetu MSC IMO 101. sesja komitetu MSC IMO 101. sesja komitetu MSC IMO

We wtorek, 4 czerwca, w Niechorzu odbyła się kolejna plenerowa konferencja poświęcona projektowi pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł. Po konferencji goście uczestniczyli w terenowej wizji lokalnej, w Trzęsaczu, gdzie można było zobaczyć nowo wybudowaną opaskę, nowe ostrogi brzegowe oraz efekt przeprowadzonego tam sztucznego zasilania plaży.

Dla przypomnienia - projekt obejmował:

 • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),
 • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m została wybudowana kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych i zostało wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

Wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg oraz opaski brzegowej, było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego, natomiast wykonawcą prac, związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu, było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec. W wyniku oszczędności, które pojawiły się w projekcie na etapie procedur przetargowych na roboty budowlane, projekt zostanie jeszcze poszerzony o przebudowę 4 ostróg T-owych w Dziwnowie oraz dodatkowe sztuczne zasilanie kolejnego odcinka brzegu.


 Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z „Poradnikiem dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie”, przygotowanym specjalnie dla użytkowników m.in. jachtów żaglowych i motorowych, w celu uprawiania turystyki, sportu i rekreacji na akwenach znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Poradnik znajdą Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo morskie – Informacje dla żeglarzy”.W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training, Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (27 - 31 maja) przedstawiciela Spanish Maritime Safety and Rescue Agency, pana Cesara Fernandeza Gonzaleza. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, obserwacja pracy operatorów VTS, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W czerwcu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme, pracownik Urzędu Morskiego w Szczecinie weźmie udział w organizowanym przez UK Maritime & Coastguard Agency praktycznym treningu skierowanym m.in. do służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Kolejna wizyta w ramach programu wymiany ECGFT

W czwartek, 23 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii. Strona polska reprezentowana była przez pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wykonawców opracowania. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (omówienie harmonogramu prac i metodologii działań, omówienie wyników inwentaryzacji, uzasadnienie podjętych decyzji planistycznych, przedstawienie ustaleń projektu planu). Zaprezentowano także prognozę oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy planistami z obu krajów, z związku z czym strona niemiecka przedstawiła również informacje na temat statusu i postępów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym Zalew Szczeciński po drugiej stronie granicy.


 Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego

W ubiegły weekend zakończyły się eliminacje Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Z 12 startujących ekip tylko najlepsze 4 załogi dołączą do elitarnej ósemki załóg w Ekstraklasie. W wyniku 2-dniowych zmagań przy sopockim molo, do Ekstraklasy dołączą kluby Sztorm Grupa, KS Iskra AMW Gdynia, Giżycka Grupa Regatowa oraz Odyssey Sailing Club. Wszystkie wyniki i klasyfikacja generalna jest dostępna na stronie www.ligazeglarska.pl.

Organizatorami NostriMaris Polskiej Ligi Żeglarskiej są MT Partners i Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego (Polish Match Tour), przy współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego i GSC Yachting z Sopotu. Partnerem Głównym regat jest NostriMaris - zespół działań informacyjno-promocyjnych projektu pod nazwą „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014-2020.


 Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris Regaty NostriMaris

UWAGA!
Uwzlędniając prośby uczestników oraz sygnalizowane nam odmienne procedury finansowe obowiązujące w różnych instytucjach - uprzejmie informujemy, że:

 • Opłata powinna być wniesiona do dnia konferencji lub później - np. w sytuacji możliwości dokonania płatności dopiero po potwierdzeniu swojego udziału w zdarzeniu.
 • Prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do 12. czerwca 2019 r.
 • Faktury zostaną przekazane uczestnikom przy rejestracji w dniu konferencji.

W przyszłym miesiącu, 17. czerwca 2019 r. odbędzie się konferencja pn. „Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich”, organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorską Okręgową Izbę Architektów, przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jednocześnie udzielił organizatorom bardzo znaczącego wsparcia.

Zaprezentowany zostanie m.in. stan zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych położonych na obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Ramowy program konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (przykładowe projekty planów, wzajemne relacje rozstrzygnięć planistycznych podejmowanych na wodach morskich i przyległych terenach lądowych gmin nadbrzeżnych)
 • Linia podstawowa – skutki jej wyznaczenia (aspekty istotne dla służb krajowych, samorządowych i inwestorów)
 • Podmorskie dziedzictwo kulturowe (przykłady ciekawych znalezisk, warunki ochrony konserwatorskiej)

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności urbanistów, architektów przedstawicieli służb samorządowych, a także innych zainteresowanych proponowaną problematyką – ciekawą i ciągle jeszcze mało znaną.

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza do 10. czerwca 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną pocztą:
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Odział w Szczecinie,
ul. M. K. Ogińskiego 15,
71-431 SzczecinZagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich

W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (13 – 17 maja) przedstawiciela służby celnej hiszpańskiej administracji morskiej, pana Jose Luisa Pineiro Casais. W programie pobytu jest m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, udział w inspekcji Port State Control, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W tym samym czasie drugi uczestnik wymiany, także z Hiszpanii, przebywa w Gdyni, dokąd przybył na zaproszenie tamtejszego Urzędu Morskiego.

W kwietniu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w organizowanym przez Spanish Maritime Safety and Rescue Agency i Jovellanos Training Centre tygodniowym treningu Coast Guard Functions Course w Gijon, skierowanym m.in. do operatorów VTS i służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.


 Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT Wizyta w ramach programu wymiany ECGFT

Zakończyła się budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy. Wykonawca zadania, wyłoniony w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina, zbudował falochron wyspowy, niemający połączenia z lądem. Prostoliniowa konstrukcja falochronu o długości około 95 m usytuowana jest, w przybliżeniu, na linii północny zachód – południowy wschód. Falochron został wykonany jako grodza z dwóch równoległych stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych płytą żelbetową z parapetem osłonowym. Na konstrukcji falochronu zostały zainstalowane dwa rodzaje oświetlenia ostrzegawczego:

 • ostrzegawcze światło nawigacyjne, oznakowujące głowicę falochronu,
 • punktowe światła oświetlające zewnętrzną, pionową ścianę parapetu falochronu, aby sygnalizować jednostkom pływającym obecność długiego obiektu liniowego w porze nocnej.

Funkcje tej nowej budowli hydrotechnicznej są związane, przede wszystkim, z bezpieczeństwem: osłoną basenu przed falowaniem oraz minimalizowaniem wypłycania akwenu, z którego korzystają manewrujące tam jednostki pływające.

Koszt realizacji inwestycji to 1.948.000,00 zł.


 Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy Zakończenie budowy falochronu w Stepnicy

Od 13 do 17 maja trwa w Londynie 74. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków w świetle przyjętej przez IMO strategii; przygotowanie zakresu czwartego studium emisji gazów cieplarnianych w żegludze światowej,
 • dalsze techniczne i operacyjne środki dla zwiększenia efektywności energetycznej w żegludze międzynarodowej,
 • zagadnienia związane z międzynarodową Konwencją o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM 2004), w tym implementacja fazy budowania doświadczeń i gromadzenia danych, a także kwestie związane z testowaniem urządzeń instalowanych na statkach,
 • plan działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza odpadami z tworzyw sztucznych ze statków,
 • zagadnienia związane z wdrożeniem w roku 2020 globalnego limitu siarki w paliwie okrętowym na poziomie 0,50%.

W sesji uczestniczy zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji na temat 74. sesji komitetu IMO MEPC znajdą Państwo tutaj: MEPC 74 media information

 74. sesja komitetu IMO MEPC 74. sesja komitetu IMO MEPC 74. sesja komitetu IMO MEPC

W poniedziałek, 13 maja, przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego odbyła się konferencja plenerowa na temat inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Konferencję otworzył briefing prasowy z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciecha Zdanowicza. Jak podkreślał minister Gróbarczyk, jest to kluczowa dla rozwoju naszego regionu inwestycja, która umożliwi zawijanie do szczecińskiego portu statków o większym zanurzeniu i z prawie dwukrotnie większym ładunkiem.

Podczas konferencji zaprezentowano stan zaawansowania prac w poszczególnych elementach projektu. Wykonawca zakończył już wstępne badania geotechniczne i, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, będzie mógł przystąpić do właściwych badań geologicznych toru. Przez cały czas prowadzone są także badania ferromagnetyczne. Wkrótce wykonawca rozpocznie wydobywanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych w rejonie północnego odcinka toru. Roboty będą prowadzone we współpracy z Marynarką Wojenną. Trwają również prace dotyczące uzgadniania koncepcji projektowej. Podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową, jest konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering S.A., International Marine and Dredging Consultants. Zgodnie z harmonogramem, pozwolenie na budowę wykonawca powinien otrzymać pod koniec lipca tego roku.

Dla przypomnienia, ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych. Wykonawcą inwestycji, realizowanej w trybie „Zaprojektuj i zbuduj”, jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.


 Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m Plenerowa konferencja na temat modernizacji toru wodnego do 12,5 m

Prezentacja na temat modernizacji toru wodnego do głębokości 12,5 m.