W obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, Tomasza Hinca, została dziś podpisana umowa na Wykonanie robót budowlanych: Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to ostatnia umowa, zawierana w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Wykonawcą zadania zostało, wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina, za kwotę ok. 52,5 miliona złotych.

Urząd Morski w Szczecinie w ramach prowadzonej statutowej działalności realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich. Zadania te są realizowane przez odpowiednie służby UMS, znajdujące się na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. W zmodernizowanych obiektach będą przebywać pracownicy oraz przechowywane będą elementy oznakowania nawigacyjnego, a także sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych UMS. Na terenie obiektów będą również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych. Część budynków będzie wykorzystywana przez Wydział Pomiarów Morskich UMS, w którego kompetencjach jest planowanie, projektowanie i prowadzenie pomiarów batymetrycznych na wodach morskich (torach wodnych, akwenach portowych). Ponadto, kolejne wolne pomieszczenia zostaną zajęte przez Wydział Zaopatrzenia i Transportu Urzędu Morskiego, który prowadzi magazyny, nadzór nad środkami transportu lądowego Urzędu i warsztaty obsługi transportowej, Wydział Energetyczny, który prowadzi gospodarką energetyczną Urzędu oraz sprawuje nadzór nad eksploatacją i remontami urządzeń i sieci m.in. elektroenergetycznych, Wydział Elektroniki i Łączności, który m.in. sprawuje nadzór, utrzymuje, obsługuje i kontroluje stan techniczny systemów ostrzegania, łączności morskiej, kontroli i monitorowania ruchu statków – systemów VTS i AIS.

Podstawą do przeprowadzenia modernizacji terenu jest m.in. częste zalewanie znajdujących się tam obiektów, związane z wysokim poziomem wód gruntowych. W ramach modernizacji jest przewidziane kompleksowe zagospodarowanie terenu i scalenie zabudowy, które zbliży do siebie miejsca pracy pracowników, usytuowanych w poszczególnych budynkach. Przebudowanie istniejących i budowa nowych obiektów zapewni odpowiedni komfort pracy biurowej i warsztatowej, dodatkowo zostaną zwiększone powierzchnie magazynowe oraz parkingi. Wykonane zostanie również nowe zagospodarowanie terenu. Ponadto wykonany będzie remont basenu południowego, bez zmiany jego przeznaczenia i z zachowaniem linii brzegowej.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje teren prawie 6,8 ha i znajdują się na niej m.in. budynki biurowe, budynki warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, garaże, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie jest zatrudnionych ok. 110 osób, w tym także z innych wydziałów UMS, które mają tam swoją siedzibę. Realizacja robót planowana jest na lata 2019 - 2022.


 Podpisanie umowy na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  Podpisanie umowy na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  Podpisanie umowy na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego