Informujemy Państwa, że w zakładce „Akty prawne – Zarządzenia Dyrektora Urzędu - Projekty zarządzeń i zarządzeń porządkowych DU” zostały zamieszczone projekty dwóch zarządzeń:

 • projekt zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie zmiany Przepisów portowych,
 • projekt zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.


W dniach 13 – 15 czerwca, w Szczecinie, odbędą się Światowe Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowane wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Hasło przewodnie imprezy, wypadającej w roku 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, brzmi: „IMO 70: Nasze dziedzictwo - lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. To motto będzie towarzyszyć licznym obradom i konferencjom, które odbędą się podczas Światowych Dni Morza. Serdecznie zapraszamy osoby, zainteresowane tematyką morską, które chciałyby wziąć udział w tym wielkim święcie Ludzi Morza, do rejestrowania się na stronie: www.worldmaritimedaypoland.org

Zaproszenie na Światowe Dni Morza, sygnowane przez Ministra Marka Gróbarczyka
Program Światowych Dni Morza 2018


Rejestracja dla uczestników polskich
Rejestracja dla zagranicznych uczestników VIP (oficjalne delegacje rządowe, w szczególności ministerstwa ds. morskich)
Rejestracja dla uczestników zagranicznych (biznes, organizacje pozarządowe, nauka, media)

Spot Światowych Dni Morza (do pobrania):
Wersja polska
Wersja angielskaDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Treść ogłoszenia


W środę, 30 maja, w Niechorzu odbyła się pierwsza konferencja poświęcona projektowi pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po konferencji goście uczestniczyli w terenowej wizji lokalnej, w Trzęsaczu, gdzie można było zobaczyć nowo wybudowaną opaskę i nowe ostrogi brzegowe.

Dla przypomnienia - projekt obejmuje:

 • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),

 • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

Wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg oraz opaski brzegowej, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Termin wykonania robót to 30 października 2018 roku, z przerwą w sezonie letnim (lipiec – sierpień). Wykonawcą prac, związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu, jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska (lider konsorcjum), Rohde Nielsen A/S z Danii i Hegemann GmbH z Niemiec, natomiast funkcję inżyniera kontraktu dla tego projektu pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł.


Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża

Przypominamy Państwu, że od 13 do 15 czerwca br. w Szczecinie odbywać się będą Światowe Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowane wspólnie przez MGMiŻŚ i Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Hasło przewodnie imprezy, wypadającej w roku 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, brzmi: „IMO 70: Nasze dziedzictwo - lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. To motto będzie towarzyszyć licznym obradom i konferencjom, które odbędą się podczas Światowych Dni Morza. Serdecznie zapraszamy osoby, zainteresowane tematyką morską, które chciałyby wziąć udział w tym wielkim święcie Ludzi Morza do rejestrowania się na stronie: www.worldmaritimedaypoland.org.Od 16 do 25 maja trwa w Londynie 99. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS-Maritime Autonomous Surface Ships),
 • środki dla zwiększenia ochrony żeglugi,
 • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 • standardy konstrukcyjne dla statków oparte na celu (GBS - Goal Based Standard) i weryfikacja zgodności przepisów uznanych organizacji w tym zakresie,
 • poprawki do międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code),
 • kodeks dla przewozu więcej niż 12 osób personelu przemysłowego, w zakresie podróży międzynarodowych,
 • zagadnienia związane z radiokomunikacją morską oraz poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w tym kwestia uznania systemu Iridium jako elementu GMDSS i ustalenia dalszych działań w tym zakresie,
 • inne zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo morskie.

W sesji uczestniczył w ubiegłym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, a w tym tygodniu bierze w niej udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.Dziś w siedzibie Urzędu gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego. Na spotkaniu z kierownictwem Urzędu omawiano m.in. sprawy związane z inwestycjami, prowadzonymi aktualnie przez Urząd Morski w Szczecinie, w tym stan zaawansowania projektu, związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i kwestię możliwości znalezienia ewentualnych dodatkowych środków na to zadanie. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie, są teraz analizowane przez komisję przetargową. Wiceminister Witkowski podkreślił, że realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna dla resortu i kluczowa dla całego naszego regionu. Dzięki niej zwiększy się maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a dzięki poszerzeniu toru zwiększy się bezpieczeństwo przy mijaniu się statków. Zostanie także zapewniona dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Przede wszystkim jednak, zwiększy się ilość przeładunków w porcie i zapewniona zostanie możliwość jego dalszego rozwoju.


 Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego

Wczoraj, tj. 17 maja, podpisano umowę na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Będą to przede wszystkim bieżące prace na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, a także na torach podejściowych do portu w Trzebieży. Kubatura urobku do wybrania to ok. 418 tys. metrów sześciennych. Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego, jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. z Gdańska oraz Van den Herik Kust-en Oeverwerken B. V. z Holandii. Koszt robót to ok. 15,2 mln zł, a termin wykonania - połowa sierpnia tego roku.

To ostatni raz, kiedy zadanie to realizujemy z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.


 Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych Prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych

W tym tygodniu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.05.2018 r., do godziny 14:00.Dziś, tj. 10 maja 2018 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Złożone przez wykonawców oferty będą teraz szczegółowo analizowane i sprawdzane przez komisję przetargową.

Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego Otwarcie ofert w przetargu na modernizację toru wodnego

2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, odbyła się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną”. Przy nabrzeżach Bazy można było nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie: stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planetę”, „Syriusza”, „Galaktykę” i „Lucynkę”. Gości oprowadzali pracownicy, którzy z pasją opowiadali o pracy na jednostkach, pływających pod biało-czerwoną banderą. Wielkie zainteresowanie i emocje wzbudził widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Wśród atrakcji czekających na zwiedzających, był także pokaz wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych


Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną Pod biało-czerwoną

Do poniedziałku, 7 maja, potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne na torach wodnych, znajdujących się w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. To ostatni raz, kiedy zadanie to zostanie zrealizowane z bieżących środków budżetowych Urzędu, bowiem dzięki ustanowieniu przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028” już od przyszłego roku bieżące roboty pogłębiarskie będą finansowane z zagwarantowanych w programie środków finansowych na ten cel.W najbliższą środę, 2 maja 2018 roku, w Dniu Flagi RP, w godz. 9:00 - 17:00 zapraszamy Państwa na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, przy ul. Światowida 16c, gdzie odbędzie się organizowana przez Urząd Morski w Szczecinie impreza "Pod biało-czerwoną". Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, pod auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 - 2021. Jego zadaniem jest podkreślenie rangi biało-czerwonej bandery, a także uświadomienie, jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie.

Przy nabrzeżach Bazy będzie można nieodpłatnie zwiedzić specjalistyczne statki Urzędu Morskiego w Szczecinie, pływające pod biało-czerwoną banderą. Będą to stawiacze pław, motorówki hydrograficzne i motorówki inspekcyjne, m.in. „Planeta”, „Syriusz”, „Galaktyka”, „Kastor”, i „Lucynka”. Ok. godz. 12:30 i ok. 16:00 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego, przygotowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie. Odbędą się także pokazy wystawiania i zdejmowania z wody znaków nawigacyjnych. Będzie można również zwiedzać teren Bazy, po którym oprowadzać i opowiadać o pracy, związanej z oznakowywaniem torów wodnych, będą pracownicy UMS.Informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (w tym także dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie), natomiast jako dzień pracy wyznaczony został 19 maja 2018 roku.