Informacja o wejściu w życie  Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1727) został przyjęty Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie.
Ww. plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa powszechnie obowiązującym, publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 1727:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1727

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.

PL MRZ


Informacja nt. stanu zaawansowania procedury legislacyjnej mającej na celu uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD564.

Szczegółowe informacje nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-planu-zagospodarowania-przestrzennego-morskich-wod-wewnetrznych--port-morski-w-mrzezynie.

Wskazany projekt rozporządzenia podlega obecnie procedowaniu w ramach rządowego procesu legislacyjnego dla aktów prawnych i jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362501.


Informacja o zakończeniu procedury sporządzania projektów planów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie, Trzebieży i Mrzeżynie przeszły pełną procedurę planistyczną wynikającą z art. 37e ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i zostały przedłożone ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury) celem ich przyjęcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dokumentacja przedłożona na potrzeby prac legislacyjnych udostępniona poniżej.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Świnoujściu:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Policach:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie: