Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 31 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie. Dokument ten wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 268) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin). Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń, dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie w formie on-line; dopuszcza się także osobisty udział w dyskusji - w ograniczonej ilości osób (szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia i udziału w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu).