WDROŻENIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI W ZAKRESIE REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.

 

”Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

W celu realizacji Projektu Urząd Morski w Szczecinie, jako beneficjent, zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucją Pośredniczącą, w dniu 14.05.2018 r. porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00 o dofinansowanie projektu, zmienione aneksami nr POPC.02.01.00-00-0084/18-01 z dn. 08.08.2018 r., nr POPC.02.01.00-00-0084/18-02 z dn. 12.12.2019 r. oraz nr POPC.02.01.00-00-0084/18-03 z dn. 31.01.2020 r.

 • 1. Całkowita wartość Projektu wynosi 3.499.198,06 zł.
 • 2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3.494.278,06 zł.
 • 3. Instytucja Pośrednicząca przyznała Urzędowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.494.278,06 zł, w tym:
  • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 2.957.207,52 zł i stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 537.070,54 zł i stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 • 4. Urząd zobowiązał się wnieść wkład własny na realizację Projektu w kwocie 4.920,00 zł.
 • 5. Okres realizacji Projektu określono od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. (w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami aneksu nr POPC.02.01.00-00-0084/18-02 z dn. 12.12.2019 r. do Porozumienia o dofinansowanie projektu).
 • 6. Celem głównym projektu jest umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznej realizacji obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m).

Cele szczegółowe:

 • stworzenie jednego rejestru (elektronicznej bazy danych) jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej;
 • stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla odbiorcy systemu rejestracji, uproszczenia procesu rejestracji i umożliwienia rejestracji oraz aktualizacji danych poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej;
 • poprawienie nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 24 m przez administrację morską i żeglugi śródlądowej (w chwili obecnej rejestry są rozproszone, co utrudnia nadzór nad ich prowadzeniem);
 • stworzenie jednego wzoru dokumentu rejestracyjnego, będącego jednocześnie dowodem własności jednostki oraz stworzenia mechanizmów utrudniających powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwiających wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów;
 • umożliwienie stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratunkowych i administracji państwowej;
 • oznakowanie wszystkich jednostek numerem identyfikacyjnym w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

Informacja na temat postępu rzeczowego realizacji projektu

Projekt realizowany jest przy wsparciu Inżyniera Kontraktu, firmy IdeaConcept Jacek Hawrylczak z siedzibą w Zielonej Góry, z którą umowę zawarto w dniu 18.08.2018 r. Koszt zleconej usługi inżyniera kontraktu określono na kwotę 237.390,00 zł brutto.

W grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. zrealizowano szkolenia dziedzinowe oraz z zakresu metodyk realizacji projektów IT członków zespołu projektowego. Zadania szkoleniowe zrealizowały firmy INPROGRESS SZKOLENIA Sp. z o.o. oraz Sii Sp. z o.o.

Obecnie toczą się prace w zakresie zaprojektowania oraz implementacji systemu teleinformatycznego REJA24, powierzone firmie SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą umowę zawarto w dniu 06.02.2019 r. Wartość kontraktu wynosi 1.352.975,40 z brutto.

Zrealizowano umowę zawartą w dn. 20.03.2019 r. z INTALIO Makieła Mikołajczyk sp. j. obejmującą rozbudowę środowiska infrastrukturalnego stanowiącego środowisko produkcyjne, testowe, szkoleniowe i backupu Systemu REJA24. testami oraz przeszkoleniem pracowników Urzędu. Wartość kontraktu wynosi 715.860,00 zł brutto.

Zrealizowano zawartą w dniu 05.07.2019 r. z Fundacją Kompilacja umowę o wytworzenie logotypu Projektu, jego Księgi Znaku oraz projektów graficznych materiałów informacyjno-reklamowych. Wartość kontraktu wynosi 4.243,50 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 14.11.2019 r. z firmą KSERO CONTAKT JANUSZ PĘSKI MARIUSZ SMÓLSKI Sp. j. umowę o dostawę urządzenia wielofunkcyjnego. Wartość kontraktu wynosi 8.474,70 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 15.11.2019 r. z firmą El Toro Bobrowski Blatkiewicz Sp. j. umowę o dostawę projektora. Wartość kontraktu wynosi 3.690,00 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 15.11.2019 r. z firmą Ośrodek Komputerowy INFOSTIL Sp. z o.o. umowę o dostawę komputerów przenośnych. Wartość kontraktu wynosi 21.586,50 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 09.12.2019 r. z firmą El Toro Bobrowski Blatkiewicz Sp. j. umowę o dostawę tabletów oraz zestawu do wideokonferencji. Wartość kontraktu wynosi 22.552,05 zł.

W dniu 25.11.2019 r. zawarto z firmą ESYSCO Sp. z o.o. umowę o dostawę sprzętowego modułu bezpieczeństwa (HSM). Wartość kontraktu wynosi 83.000,00 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 06.04.2020 r. z firmą LanTech Piotr Pilek z siedzibą w Szczecinie umowę o wykonanie przyłączenia środowiska produkcyjnego REJA24 do policyjnego systemu KSIP- obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie radiolinii; wartość kontraktu wynosi 5.837,11 zł.

Zrealizowano zawartą w dniu 25.06.2020 r. z TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o przeprowadzenie zewnętrznego audytu Systemu REJA24. Wartość kontraktu wynosi 53.505,00 zł.

W związku ze zmianami wywołanymi kryzysem epidemicznym, wynegocjowano z Generalnym Wykonawcą, Sygnity S.A. zmianę formuły szkoleń przedstawicieli organów rejestrujących oraz Help Desku systemu i jego administratorów. Szkolenia przedstawicieli organów rejestrujących przeprowadzono w zdalnej formule pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r., a wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r.; równolegle wykonawca zrealizował szkolenia Help Desk oraz administratorów po stronie beneficjenta.

W dniu 01.08.2020 r. udostępniono interesantom, organom rejestrującym oraz uprawnionym organom aplikacje systemu REJA24, umożliwiając tym samym rozpoczęcie zdalnej rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24m. W celu wsparcia sprawnej rejestracji jednostek uruchomiono równocześnie, po stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie, działanie zespołu Help Desk systemu REJA24.

Zrealizowano zawartą w dniu 12.11.2020 r. umowę z firmą Sun More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowę o wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. Projektu w Internecie oraz mediach drukowanych; wartość kontraktu to 105.657,00 zł.

W dniu 29.12.2020 r. zakończono realizację projektu, w związku z odebraniem od Generalnego Wykonawcy, Sygnity S.A. wszystkich produktów stanowiących elementy systemu REJA24, z zastrzeżeniem, iż w dn. 01.08.2020 r. system REJA24 udostępniono organom rejestrującym oraz interesantom, umożliwiając zdalną rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

 

System REJA24 - rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

System REJA24 zapewnia dostęp do:

 • e-usług związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, oraz
 • informacji i materiałów szkoleniowych o obowiązujących przepisach, procedurach i działaniu systemu

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Systemu REJA24 - załatwiaj sprawy urzędowe drogą elektroniczną!

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym, zwanym Systemem REJA24. Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może kierować drogą elektroniczną do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą.
Usługi elektroniczne umożliwiają m.in.:

 • rejestrację jednostki i jej wyrejestrowanie
 • aktualizację danych rejestrowych (w tym zawiadomienie dotyczące zbycia lub nabycia jednostki),
 • uzyskanie odpisu lub wyciągu z rejestru,
 • przeglądanie danych rejestrowych przez osoby posiadające odpowiednie informacje dotyczące jednostki.

 

Zasoby informacyjne i szkoleniowe – dowiedz się więcej o nowych przepisach i procedurach

Portal publiczny oraz Platformę szkoleniową udostępniono aby ułatwić przygotowywanie i wysyłanie wniosków przy wykorzystaniu udostępnionych e-usług.

Na Portalu Publicznym znajdziesz informacje dotyczące działania Systemu REJA24 oraz przepisów ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Przygotowano osobne zakładki dla poszczególnych grup interesariuszy.

Na Platformie Szkoleniowej udostępniono instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających, aktualizacji danych, a także innych usług realizowanych za pomocą systemu. Platforma udostępnia także często zadawane pytania (FAQ) i odpowiedzi na nie, związane z przepisami dotyczącymi rejestracji jednostek pływających.

Więcej informacji na stronie: https://reja24.gov.pl

 


Uwaga! Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2006 r.

W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury przygotowało krótką informację .


 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o rezerwację numeru
ZIP
Wniosek o rejestrację jednostki
ZIP
Wniosek o zmianę danych jednostki
ZIP
Wniosek o odpis-wyciąg
ZIP
 
   
Wniosek o wydanie wtórnika
ZIP
Zawiadomienie o zbyciu
ZIP
Zawiadomienie o nabyciu
ZIP
Wniosek o wykreślenie z rejestru
ZIP
    

 

Plakat - Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m