Informacja o wejściu w życie  Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 2621) został przyjęty Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.
Ww. plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa powszechnie obowiązującym, publikowanym w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 2621:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2621

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.

PL ZSZC


Informacja o zakończeniu procedury sporządzania projektów planów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego przeszły pełną procedurę planistyczną wynikającą z art. 37e ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i zostały przedłożone ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury) celem ich przyjęcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dokumentacja przedłożona na potrzeby prac legislacyjnych udostępniona poniżej.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego:

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego:


 

 • OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy odziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

  Załączniki:


  Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego

  Dnia 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło sie spotkanie z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Biura Planowania Przestrzennego i Zagospodarowania Pomorza Przedniego oraz Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii. Strona polska reprezentowana była przez pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wykonawców opracowania. Celem spotkania było zaprezentowanie stronie niemieckiej projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (omówienie harmonogramu prac i metodologii działań, omówienie wyników inwentaryzacji, uzasadnienie podjętych decyzji planistycznych, przedstawienie ustaleń projektu planu). Zaprezentowano także prognozę oddziaływania ustaleń tego dokumentu na środowisko. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy planistami z obu krajów, z związku z czym strona niemiecka przedstawiła również informacje na temat statusu i postępów prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym Zalew Szczeciński po drugiej stronie granicy.


   Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego Polsko-niemieckie spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego


  Projekty planów przekazane do ponownych uzgodnień

  Zgodnie art. 37e ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.), projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego zostały przekazane do ponownych uzgodnień do organów wskazanych w ww. ustawie.

  Konieczność wystąpienia o ponowne uzgodnienia wynika z faktu, iż wcześniejsze wersje obu projektów planów wskutek prowadzonego procesu pierwszych uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych, prowadzonych od końca grudnia 2018 r. do połowy lutego 2019 r., uległy modyfikacjom.

  Poniżej zamieszczono zmodyfikowaną dokumentację planów wraz ze zaktualizowaną prognozą oddziaływania na środowisko, która została przesłana do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień.

  Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego:


  Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego:


  Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”. 

  Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, którego granice wyznaczają :

  • na północy: południowa granica portu morskiego w Świnoujściu,
  • na wschodzie: południowa granica portu morskiego w Wolinie,
  • na południu: północna granica portu morskiego w Policach,
  • na zachodzie: granica państwowa z RFN w obszarze Zalewu Szczecińskiego.

  W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy i Stepnicy oraz wody w granicach przystani morskiej w Świnoujściu-Karsiborze. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 268 lub 91 4403 346) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 13. lutego 2019 r.:

  a)    w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

  lub

  b)   elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

  a)    ustnie do protokołu,

  b)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 15. stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. Potwierdzenie uczestnictwa można zgłaszać do dnia 9 stycznia 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Załączniki:


   

  Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Kamieński

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego, cieśniny Dziwny i zatok: Wrzosowskiej, Promny i Cichej, których granice wyznaczają:

  • na północy: południowa granica portu morskiego w Dziwnowie,
  • na wschodzie: granica morskich wód wewnętrznych na rzece Świniec,
  • na południu: południowa granica portu w Wolinie.

  W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Sierosławiu.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 268 lub 91 4403 346) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 13. lutego 2019 r.:

  a)    w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

  lub

  b)   elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

  a)    ustnie do protokołu,

  b)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 16. stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. Potwierdzenie uczestnictwa można zgłaszać do dnia 9 stycznia 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Załączniki:


  Prezentacja założeń do planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

   

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki kolejnego etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego – Założenia do planów.
  Spotkania odbędą się:

       dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,

   

       dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego.

   

  W trakcie spotkań Wykonawcy Założeń do planów zaprezentują wstępną wersję obu dokumentów. Możliwe będzie zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat oraz wskazanie ewentualnych błędów i nieścisłości w ich treści.

  Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie wymienionych spotkań.

  Prosimy także o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, najpóźniej do dnia 31. stycznia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   


  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH


  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH


  OGŁOSZENIE
  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r.
  o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego

   

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),
   

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

  podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.
  Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

  Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie,Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 91 44 03 238).

  Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Załączniki:


  OGŁOSZENIE
  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2017 r.
  o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego

   

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),
   

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

  podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.
  Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

  Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie,Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 91 44 03 238).

  Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Załączniki:


  Na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w ramach umowy numer GPG-I-370/POWER-Z/1/13/17
  z dnia 12 kwietnia 2017 r. w Szczecinie, opracowane zostało Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego.
  Wykonawcą Studium uwarunkowań jest Piotr Kowalski Biuro Projektowe, z siedzibą w Szczecinie.
  Wyżej wymienione Studium uwarunkowań nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego, jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Studium zawiera informacje i wyniki analiz, które wykorzystane zostaną na potrzeby opracowania „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego” oraz sporządzanej dla niego prognozy oddziaływania na środowisko.

   


  Na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w ramach umowy numer GPG-I-370/POWER-Z/1/14/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w Szczecinie, opracowane zostało Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego.
  Wykonawcą Studium uwarunkowań jest Paweł Żebrowski, G.P. Projekt z siedzibą w Wałczu.
  Wyżej wymienione Studium uwarunkowań nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego, jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Studium zawiera informacje i wyniki analiz, które wykorzystane zostaną na potrzeby opracowania „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego” oraz sporządzanej dla niego prognozy oddziaływania na środowisko.

   


  OGŁOSZENIE
  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. 

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2145) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
   

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

   

  Projekt planu obejmie obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, którego granice wyznaczają :

  ·         na północy: południowa granica portu morskiego w Świnoujściu,

  ·         na wschodzie: południowa granica portu morskiego w Wolinie,

  ·         na południu: północna granica portu morskiego w Policach,

  ·         na zachodzie: granica państwowa z RFN w obszarze Zalewu Szczecińskiego.

  W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Karsiborze, Lubinie, Nowym Warpnie, Przytorze, Wapnicy i Stepnicy. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.
  Obszar projektu planu obrazuje mapa będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, publikowana na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

  Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 22 marca 2017 r.:

    1.  w formie pisemnej, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
    2.  lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: Urzmorszc/skrytka

  Uwagi i wnioski powinny zawierać:

    1.  nazwę planu, do którego składany jest wniosek lub uwaga,
    2.  oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres),
    3.  przedmiot wniosku lub uwagi,
    4. opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa morska z naniesieniem obrysu obszaru, wykaz współrzędnych obszaru w układzie WGS 84 lub GRS80h, ew. inna forma obrazująca położenie obszaru objętego wnioskiem),
    5. uzasadnienie wniosku lub uwagi,
    6. opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5* Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w przypadku przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

   * zastąpiony przez art. 62a ust. 1 ustawy


  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Formularz ułatwiający opracowanie uwag i wniosków dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia) na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
  http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

   


  OGŁOSZENIE
  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. 

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2145) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
   

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

   

   

  Projekt planu obejmie obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego, którego granice wyznaczają :

  ·         na północy: południowa granica portu morskiego w Dziwnowie,

  ·         na wschodzie: granica morskich wód wewnętrznych na rzece Świniec,

  ·         na południu: południowa granica portu w Wolinie,

  W obszarze planu znajdują się wody portów morskich w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Sierosławiu. Z obszaru planu wyłączony jest obszar portu morskiego w Trzebieży.
  Obszar projektu planu obrazuje mapa będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, publikowana na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

  Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 22 marca 2017 r.:

    1.  w formie pisemnej, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
    2.  lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: Urzmorszc/skrytka

  Uwagi i wnioski powinny zawierać:

    1.  nazwę planu, do którego składany jest wniosek lub uwaga,
    2.  oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres),
    3.  przedmiot wniosku lub uwagi,
    4. opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa morska z naniesieniem obrysu obszaru, wykaz współrzędnych obszaru w układzie WGS 84 lub GRS80h, ew. inna forma obrazująca położenie obszaru objętego wnioskiem),
    5. uzasadnienie wniosku lub uwagi,
    6. opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5* Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w przypadku przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

   * zastąpiony przez art. 62a ust. 1 ustawy


  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
  Formularz ułatwiający opracowanie uwag i wniosków dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia) na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
  http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

   


  Projekt pn: „ Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 19 sierpnia 2016 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM01/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

  ·         ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 z późn. zm.). Art. 37a oraz 37b cyt. ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

  ·         dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

  Wyżej wymienione projekty planów zagospodarowania obszarów morskich wykonane zostaną w skali 1:10 000 i obejmą powierzchnię 410 km2 morskich wód wewnętrznych,
  t.j. ok. 1,22% polskich obszarów morskich.

  Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne.

  Tematyka planów obejmie wszystkie obecnie istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych morskich wód wewnętrznych, w szczególności: górnictwo morskie (kruszywa i piaski, inne zasoby mineralne i kopaliny), rybołówstwo, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do portów i przystani morskich oraz morskich przystani rybackich, obszary rozwojowe portów poza ich obecnymi granicami, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe, obronę narodową (infrastruktura liniowa, lotnictwo, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikultury, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody.

  Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych) przez wszystkie w/w sposoby użytkowania mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe.

  Zgodnie z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, po przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wydawanie pozwoleń
  na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostanie przeniesione z ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, co w znakomity sposób ułatwi i przyspieszy proces ich wydawania. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego ma wymiar trans graniczny
  i jako taki podlegać będzie procedurze uzgadniania z sąsiadem - Republiką Federalna Niemiec (władzami Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego).

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 200 000 PLN, w tym ze środków europejskich w kwocie 1 011 360 PLN (co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu) oraz 188 640 PLN ze środków współfinansowania krajowego.

  Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.

  Plakat - Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego