Szczegółowe informacje na temat projektu i postępów prac dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000


Tablica Fundusze Europejskie

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.


Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3go października 2016 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
  • lub
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • Treść wniosku lub uwagi,
 • Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 • Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko).

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar projektu planu dostępne poniżej.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prosi podmioty, które złożyły wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich z dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualności złożonego wniosku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Mapa obrazująca obszar projektu planu
 3. Formularz do składania uwag i wnioskówAnglojęzyczna wersja "Studium"

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich dokumenty związane z morskim planowaniem przestrzennym powinny być dostępne dla wszystkich państw nadbrzeżnych (w ramach współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i tymi, które nie należą do UE). W związku z powyższym dokument „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi” został przetłumaczony na język angielski. Niniejszym udostępniamy również tą wersję.

Załączniki:
Study of conditions of Spatial Development of Polish Sea Areas
Map 1 - Present and future use
Map 2 - Areas of limited use
Map 3 - Investment plans
Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni w okresie marzec - listopad 2014 r. zostało opracowane „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”

Stanowi ono dokument identyfikujący i analizujący uwarunkowania fizyczno-geograficzne, przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne i przyrodnicze dla potrzeb sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.934, z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, nakazuje krajom członkowskim sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do 2021 roku.

Studium jest de facto inwentaryzacją i oceną stanu obszarów morskich, nie ma więc w zakresie prawnym charakteru dokumentu takiego, jak np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie jest też wiążące dla organów planistycznych zajmujących się sporządzaniem planów.

Ma ono charakter informacyjny, pozwalający na przeprowadzenie waloryzacji zjawisk i podejmowanie późniejszych trafnych rozstrzygnięć przestrzennych.

elem studium było zebranie i analiza informacji dla potrzeb sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wybranej części polskich obszarów morskich. W pierwszym rzędzie dotyczą one stanu ekosystemu morskiego. Studium prezentuje również istniejące sposoby wykorzystania polskich obszarów morskich (żegluga, rybołówstwo, podwodna infrastruktura energetyczna i teletechniczna, obszary wojskowe i inne). Dla zapewnienia spójności zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i lądowych, w studium zawarte są również analizy dotyczące terenów lądowych, przylegających do analizowanych obszarów morskich. W studium zebrano także informacje na temat planowanych i potencjalnych sposobów wykorzystania obszarów morskich (m.in. energetyka odnawialna, górnictwo, marikultura i inne).

Proces tworzenia studium był konsultowany z zainteresowanymi stronami, podobnie, jak jego struktura i zakres zbieranych danych, a w finalnej fazie prac poddany dyskusji, w celu przedstawienia zebranego materiału, weryfikacji jego poprawności i sposobów graficznej prezentacji. W skład zespołu eksperckiego opracowującego studium wchodzili pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku, Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. S. Leszczyńskiego PAN, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku.

Studium obejmuje polskie obszary morskie w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w części odnoszącej się do wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego RP oraz pasa wód morskich położonego pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i granicami działek ewidencyjnych obszaru lądowego, przylegających do wód morskich. Opracowanie obejmuje również morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Przedmiotem studium nie są wody w granicach portów oraz Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego.

Osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką morską zapraszamy do lektury. Jednocześnie udziela się zgody na wykorzystanie fragmentów publikowanego „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia. Publikacje bez odpowiedniego przypisu będą traktowane jako naruszenie prawa autorskiego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90. poz.631).

Załączniki:
treść Studium 
załączniki
mapy


 

Drugie spotkanie konsultacyjne

Dnia 25 listopada 2014 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędów Morskich, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz interesariusze, m.in.: instytucje, przedsiębiorcy, rybacy i osoby prywatne. Celem drugiego spotkania konsultacyjnego było zaprezentowanie końcowego stanu wykonania prac nad studium oraz przedyskutowanie z interesariuszami realnych i potencjalnych konfliktów w formie mini-warsztatów.

Załączniki:
Prezentacja ze spotkania 25.11.2014 r. 
Notatka ze spotkania 


 

I etap realizacji Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dnia 25 listopada 2014 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędów Morskich, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz interesariusze, m.in.: instytucje, przedsiębiorcy, rybacy i osoby prywatne. Celem drugiego spotkania konsultacyjnego było zaprezentowanie końcowego stanu wykonania prac nad studium oraz przedyskutowanie z interesariuszami realnych i potencjalnych konfliktów w formie mini-warsztatów.

Załączniki:
Sprawozdanie 

Mapy:
1. Batymetria 
2. Główne trasy żeglugowe 
3. Gęstość zaludnienia w gminach nadmorskich 
4. Planowana infrastruktura liniowa 
5. Koncesje poszukiwawcze 
6. Koncesje wydobywcze 
7. Lotnictwo 
8. Ogólnogeograficzna 
9. Marynarka wojenna 
10. Natężenie ruchu statków 
11. Nawigacja 
12. Istniejąca infrastruktura liniowa 
13. Obszary portowe 
14. Obszary zagrożenia powodziowego 
15. Przestrzenne formy ochrony przyrody 
16. Osady powierzchniowe 
17. Podwodne dziedzictwo kulturowe 
18. Podział administracyjny 
19. Wielkość połowów w 2012 r. 
20. Wielkość połowów w 2013 r. 
21. Obszary wyłączone z rybołówstwa 
22. Użytkowanie gruntów 
23. Inwestycje planowane 
24. Wnioski nr 1 
25. Wnioski nr 2 


 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne

15 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi". Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. Dokument ten jest pierwszym etapem procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich” dla morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Na spotkaniu zaprezentowano aktualny stan wykonania prac, tj. pozyskania danych, przygotowania modeli i pierwsze wnioski z nich płynące. Przedstawiono także braki w materiałach potrzebnych do zrealizowania zadania, jak i ewentualne uzupełnienie ich przy pomocy uwag i sugestii interesariuszy.

Załączniki:
Prezentacja Urzędu Morskiego w Gdyni 
Prezentacja Instytutu Morskiego w Gdańsku 
Notatka ze spotkania 


 

Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich

15 listopada 2013 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”. 

Załączniki:
Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich z dnia 15 listopada 2013 r. 
Formularz wniosku. 
Mapa