Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

W celu uzyskania zaświadczenia ostateczności decyzji należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony postępowania administracyjnego, w formie pisemnej – jeżeli nie upłynął termin na wniesienie odwołania.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
    WZÓR WNIOSKU
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej - w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Szczecin – jeżeli jest wymagana.
    https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Podanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.