Podstawa prawna: art. 37 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604 i 2185)

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochrona brzegu – na rozpalenie ogniska na plaży, używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru oraz na przeprowadzenie imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów tymczasowych, należy przedłożyć:

  1. wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wypełniając część B formularza;
    FORMULARZ
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Szczecin – jeżeli jest wymagana;
    https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE
  3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika;
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli jest wymagana;
  5. mapę poglądową z naniesionym miejscem lokalizacji przedsięwzięcia;
  6. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, w szczególności zgodę dysponenta terenu, umowę dzierżawy, umowę użyczenia, a w przypadku gdy zgoda dysponenta terenu jest w posiadaniu organu - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością.

Termin załatwienia sprawy – do 30 dni

Podanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.