W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącymi możliwości posługiwania się przez żeglarzy na terytorium Polski certyfikatami kompetencji wydawanymi przez ISSA (International Sailing Schools Association), resort zwrócił się administracji morskiej Wielkiej Brytanii (MCA - Maritime&Coastguard Agency) z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień, potwierdzonych stosownym dokumentem. Za dokument, w rozumieniu art. 37a ust. 6 Ustawy o żegludze śródlądowej, należy rozumieć dokument wydany przez administrację danego państwa lub podmiot przez nią upoważniony. Z otrzymanej przez Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzi od MCA jednoznacznie wynika, że ISSA nie posiada uznania administracji brytyjskiej ani prawa do wydawania jakichkolwiek certyfikatów kompetencji w jej imieniu. Mając na względzie powyższe, a także przepisy art. 37a Ustawy o żegludze śródlądowej, należy wobec tego uznać, że certyfikaty kompetencji ISSA nie mogą być traktowane jako dokumenty uprawniające do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych na terytorium RP.