Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), przyjął tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(6), w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) oraz treść Obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2022 r., znak: OW.5220.1.22.AZ(7), w sprawie rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) jest dostępna na stronie https://www.ums.gov.pl, w zakładce „Informator urzędowy - Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie https://bip.ums.gov.pl w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”.

Przyjęte tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 oraz przez organy ochrony środowiska i przyrody, a także w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.