Informujemy, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003), sporządził tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem, możliwość zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów. Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez sprawującego nadzór nad tym obszarem Natura 2000 i przez organy ochrony środowiska i przyrody oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Uwagi i propozycje zapisów odnośnie celów ochrony można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
  • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
z podaniem tytułu wiadomości: „Zatoka Pomorska (PLB990003) - cele ochrony”.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (PLB990003) zamieszczono do załączonego poniżej obwieszczenia.

Treść obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie