W 2020 roku, roku obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Morskiej, zakończyliśmy realizację kilku ważnych inwestycji i projektów. Największym z nich był projekt „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, w ramach którego powstały dwa supernowoczesne statki wielozadaniowe dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do obsługi oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych, a także wspomagania innych służb, np. w akcjach ratowniczych, przeciwpożarowych i przeciwrozlewowych. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” UE na lata 2014 – 2020, a jego całkowity koszt to ok. 240 mln złotych.

Zakończyliśmy także projekt „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”, który objął pogłębienie toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz pogłębienie i poszerzenie Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także umocnienie skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, jej koszt to ok. 23 mln złotych.

W ramach projektu „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” zmodernizowano grupę ostróg brzegowych na odcinku 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem, a także wykonano tam sztuczne zasilanie brzegu, zabezpieczono ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m została wybudowana kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonano sztuczne zasilanie brzegu, a także zmodernizowano 4 ostrogi i wykonano sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie. Projekt był realizowany z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” UE, a jego wartość to ok. 53 mln złotych. W ramach wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” natomiast powstała m.in. nowa opaska brzegowa w Pogorzelicy, wykonano sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Wicie oraz usunięto pozostałości starych umocnień brzegowych na plaży w Kołobrzegu.

Rok 2020 był kolejnym rokiem funkcjonowania programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”, dzięki któremu mogliśmy wykonać bieżące prace czerpalne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, o łącznej kubaturze prawie 300 tys. metrów sześciennych (koszt ok. 11 mln zł). W ramach bieżących prac remontowo-konserwacyjnych wykonaliśmy m.in. remont nabrzeża barkowego w Kamieniu Pomorskim (koszt: ok. 2 mln zł), remont głowic falochronów, uzupełnienie gwiazdobloków od zewnętrznej strony falochronu wschodniego oraz naprawę nawierzchni dwóch nabrzeży w Darłowie (koszt ok. 365 tys. zł) oraz prace czerpalne w Stepnicy, Kołobrzegu, Darłowie i Wolinie o łącznej kubaturze ok. 30.000 metrów sześciennych (koszt ok 1.600.000 zł).

Do floty UMS dołączyły cztery nowe jednostki typu RIB - trzy służące do kontroli oznakowania nawigacyjnego, kontroli akwenów wodnych i współdziałania w akcjach ratowniczych i jedna do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych. Trzy z nich zostały zbudowane w ramach projektu RPO WZ 2014-2020 „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, z którego w tym roku otrzymamy jeszcze szalandę z refulerem do eliminowania wypłyceń i utrzymania bezpiecznych głębokości na torach wodnych oraz stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego. Z kolei dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało nam się powiększyć naszą flotę samochodową o dwa pojazdy o napędzie elektrycznym (koszt ponad 340 tys. zł).

W minionym roku udało się również zakończyć duży projekt planistyczny: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego” (koszt ok. 1,2 mln zł; UE POWR). Trwały także, dalsze prace nad „Projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000”, realizowanym w partnerstwie z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni - liderem projektu. Uruchomiony został także System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej, w którego budowie, jako partner, uczestniczyliśmy. Zrealizowany został także „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” (koszt ok. 4 mln zł; UE POIŚ) oraz projekt „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, w ramach którego rozpoczął funkcjonowanie teleinformatyczny system REJA24, umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji i aktualizacji danych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w formie elektronicznej. Administratorem systemu jest Urząd Morski w Szczecinie, a organami realizującymi usługi rejestracji i inne e-usługi, które umożliwia system, są starostowie powiatowi, prezydenci miast na prawach powiatu, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Koszt projektu to ok. 3,5 mln zł (UE POPC).

Pomimo utrudnień, spowodowanych pandemią COVID-19, wszystkie komórki Urzędu obsługujące interesantów funkcjonowały bez zakłóceń - wydaliśmy ponad 16 tysięcy różnego typu dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich, a nasi inspektorzy przeprowadzili m.in. 246 inspekcji Port State Control i ponad 800 inspekcji Flag State Control.

Wśród najważniejszych inwestycji, które toczyły się w ubiegłym roku i nadal trwają, jest modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Wykonawca wydobył już i odłożył ok. 12 mln metrów sześciennych urobku, co stanowi niemal połowę materiału, który musi zostać wyczerpany. Na torze pracują obecnie dwie duże pogłębiarki: Vox Amalia i Meuse River, specjalistyczny ponton Jetsed, przeznaczony do wyrównywania powierzchni dna i powierzchni skarp podwodnych oraz kilkanaście mniejszych jednostek, zaangażowanych m.in. do prac przy budowie dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim oraz przy przebudowie obrotnic dla statków.

Wielozadaniowce w morzu, fot. Marek Czasnojć Mieczysława Piotrzkowska, matka chrzestna „Zodiaka II”, fot. Cezary Spigarski Agata Lichszteld, matka chrzestna „Planety I”, fot. Agnieszka Woronowicz

Pogłębiarka „Amazone” Budowa opaski w Pogorzelicy Nowa łódź pneumatyczna RIB „Aga I”