Wczoraj, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne (drugie warsztaty robocze), w ramach zadania pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych grup interesów (energetyka wiatrowa, działalność wydobywcza, środowisko rybackie), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe. Celem spotkania było zaprezentowane dotychczas zrealizowanych prac oraz dyskusja dotycząca planowanych działań ochronnych na morskim obszarze Natura 2000 Ławica Słupska. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dziękujemy wszystkim za czynny udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne warsztaty, o których terminie będziemy Państwa informować.

Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne Spotkanie konsultacyjne