Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 91), z dniem 1 kwietnia 2020 r. został zniesiony Urząd Morski w Słupsku, a jego zadania na obszarze obejmującym morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70′′ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa przejął Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W związku z powyższym powiadamiamy, że wszystkie postępowania wszczęte przez Urząd Morski w Słupsku dotyczące spraw znajdujących się obecnie w granicach właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (obszar w granicach województwa zachodniopomorskiego) prowadzi Urząd Morski w Szczecinie. Zatem wszyscy zainteresowani, zarówno osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, które współpracowały z Urzędem Morskim w Słupsku powinny kontaktować się obecnie z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Wobec powyższego prosimy o załatwianie spraw, a zwłaszcza o właściwe kierowanie korespondencji i wniosków. Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowej siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku znajduje się biuro podawcze Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jednakże, wobec ogłoszenia stanu epidemii i wprowadzenia szeregu obostrzeń informujemy, że załatwianie spraw w Urzędzie, poza niezbędnymi (np. dokumenty marynarzy), może być realizowane tylko w formie telefonicznej, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu (biura podawczego w Słupsku) .