Drukuj
JSKIP | JHOME
  10 czerwiec 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W dniach 4-5 czerwca, w Warszawie, odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie krajom nadbałtyckim aktualnej wersji projektu planu oraz dalszej procedury, jakiej będzie podlegał ten dokument. W spotkaniu, prowadzonym przez polską administracją morską i wykonawcę planu (Instytut Morski w Gdańsku), wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za morskie planowanie przestrzenne z Niemiec, Danii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Finlandii oraz Rosji. W czwartek z kolei, 6 czerwca, również w Warszawie, miało miejsce czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne, będące końcową konferencją, podsumowującą 3-letni proces planistyczny. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora prywatnego, stowarzyszeń, zarządów portów morskich, a także osoby prywatne.

W dalszej kolejności projekt planu zostanie skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju, pod kątem stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami, określonymi w długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju oraz w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i programami określającymi zadania rządowe. Następnym krokiem będzie uczestnictwo w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu (procedura wynikająca z konwencji Espoo). Po zakończeniu tej procedury projekt planu zostanie przedłożony Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w celu rozpoczęcia procedury legislacyjnej (plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przyjmowany jest w drodze rozporządzenia).

Aktualne informacje nt. postępów prac nad projektem planu dostępne są na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

 Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000  Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000  Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000  Krajowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000  Krajowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000  Krajowe spotkanie konsultacyjne w ramach sporządzania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000Metryka informacji

  Utworzono: 10 czerwiec 2019   Poprawiono: 11 czerwiec 2019 Odsłony: 846