KARTA INFORMACYJNA

 

 

IBŻ-I

TEMAT SPRAWY:

Zwolnienia i rozwiązania ekwiwalentne  

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

 INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin

Główny Inspektor – Marek Łęski
Z-ca głównego Inspektora – Piotr Kałuża

tel.: 91 43 30 173; 91 44 03 594
fax: 91 44 03 385
e-mail: ibz@ums.gov.pl

 

 

      I.        PODSTAWA PRAWNA

 

1.     Konwencja SOLAS

2.     Konwencja MARPOL

3.     Ustawa o wyposażeniu morskim z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017  poz. 32)

4.     Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018  poz.181)

5.     Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z dnia 16 marca 1995 r. (t.j. Dz. U. 2017  poz.2000)

6.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego z dnia 13 listopada 2012 (Dz. U. poz. 1313)

7.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki (Dz. U. 2015 poz.1806);

8.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów Morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U. 2016 poz.1407);

9.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych (Dz. U.  2016 poz.1319)

10.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych (Dz. U.  2016 poz.1312)

11.  Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowych wymagań w zakresie bezpiecznego uprawiania żeglugi dla Statków żeglugi śródlądowej uprawniających żeglugę na wodach Morskich (Dz. U. woj. Zach. z 2016 poz. 1073)

 

    II.        WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Formularz zgłoszeniowy odpowiedni do rodzaju statku (wymagane formularze są dostępne w karcie Informacyjnej Inspekcje statków celu wydania lub potwierdzenia odpowiednich dokumentów okrętowych)

2.     Wniosek z uzasadnieniem. (Wniosek powinien zawierać nazwę i adres armatora lub właściciela statku oraz telefoniczny numer kontaktowy, parametry statku z uwzględnieniem rodzaju żeglugi oraz wszelkie inne informacje wymagane do określenia, czy zastosowanie rozwiązania równoważnego lub zwolnienia jest uzasadnione.)

 

 

   III.        OPŁATY

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o bezpieczeństwie morskim

 

- za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów

krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy (patrz punkt Opłaty w karcie informacyjnej Inspekcje statków celu wydania lub potwierdzenia odpowiednich dokumentów  okrętowych) zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r.o bezpieczeństwie morskim, załącznik - Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie certyfikatów.

 

 

- za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne – 500 PLN.

 

 

  IV.        TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

do 14 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów..

 

    V.        TRYB ODWOŁAWCZY

 

od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.