http://www.ums.gov.pl/images/image001.jpg

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

PM

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Wykonanie prac hydrograficznych

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Pomiarów Morskich

ul. Światowida 16c

71 – 727 Szczecin

tel.: (091) 44 03 370

fax: (091) 42 15 233

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej z późniejszymi

zmianami.

Ustawa  z dnia  07.07.1994  Prawo  Budowlane z późniejszymi  zmianami

Przepisy Portowe - Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26.07.2013r

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Zlecenie na wykonanie prac hydrograficznych, podkład geodezyjny akwenu z nabrzeżem lub obiektem w skali 1:500 z siatką w układzie współrzędnych WGS 84 (UTM); wykaz punktów aktualnej linii nabrzeża / obiektu w układzie współrzędnych WGS 84 (UTM) zbiór tekstowy z następującymi danymi nr pkt., X, Y i w formacie dxf (do uzgodnienia); wykaz punktów osnowy szczegółowej (III kl.) z opisem topograficznym i współrzędnych w układzie WGS84 (UTM) a także w formie plików tekstowych (ASCII); aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców, NIP, REGON

 

W załączeniu wzór zlecenia.

 

II. OPŁATY:

Taryfę opłat za usługi w zakresie oznakowania nawigacyjnego, hydrografii oraz wynajmu jednostek pływających określa Zarządzenie Wewnętrzne Nr 27 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zawarty w Umowie na prace hydrograficzne.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.