http://www.ums.gov.pl/images/image001.jpg

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

PM

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Autoryzacja prac hydrograficznych

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Pomiarów Morskich

ul. Światowida 16c

71 – 727 Szczecin

tel.: (091) 44 03 370

fax: (091) 42 15 233

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej z późniejszymi

zmianami.

Ustawa  z dnia  07.07.1994  Prawo  Budowlane z późniejszymi  zmianami

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Przepisy Portowe - Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26.07.2013r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o sprawdzenie materiałów pomiarowych, kserokopie dokumentów uprawnień zawodowych osób wykonujących prace hydrograficzne lub nurkowe, aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców, NIP, REGON, planszet sprawozdawczy zrealizowanych profili pomiarowych, karta obserwacji wodowskazowych z dnia pomiarów, karta rozkładów prędkości dźwięku w wodzie echogramy w formie elektronicznej, dla zapisu na papierze należy wypełnić: ewidencja opracowanych echogramów, echogramy z opisem etykiet opracowanych echogramów, plan batymetryczny, sprawozdanie z badania dna, planszet sprawozdawczy wykonanych profili trałowych z naniesionymi pasami pokrycia, gdzie reprezentowanie przysłonów w odpowiedniej skali nie może być mniejsze niż 5 mm, sonogramy w formie elektronicznej (z zarejestrowanymi obiektami podwodnymi) -format pliku XTF lub inny wcześniej uzgodniony, tabela wykrytych obiektów podwodnych (współrzędne oraz opis wykrytych obiektów, dla każdego wykrytego obiektu należy wpisać: wysokość, szerokość i długość obiektu oraz minimalna głębokość nad obiektem), dane batymetryczne (X, Y, Z), w formacie ASCII lub inny wcześniej uzgodniony w układzie współrzędnych UTM 33 N, dane zarejestrowane RAW i dane po uwzględnieniu wszystkich poprawek, materiały kalibracyjne urządzeń pomiarowych (kalibracja MBES, SBES), dane magnetometryczne (X, Y, AB), w formacie ASCII lub inny wcześniej uzgodniony, zapis obrazu video (CD/DVD) - format pliku AVI lub inny wcześniej, o ile zostały wykonane podczas prac lub wykorzystane na potrzeby prac

 

W załączeniu:

  1. Wniosek o sprawdzenie materiałów pomiarowych.

a.       Załącznik nr 1 – Karta obserwacji wodowskazowych.

b.    Załącznik nr 2A – Karta rozkładu prędkości dźwięku w wodzie.

c.     Załącznik nr 2B – Karta rozkładu Prędkości dźwięku w wodzie.

d.    Załącznik nr 3 – Ewidencja opracowanych echogramów.

e.     Załącznik nr 4 – Opis etykiet opracowanych echogramów.

f.     Załącznik nr 5 – Tabela opisująca plansze.

g.    Załącznik nr 6 – Karta kalibracji echosondy pionowej.

h.     Załącznik nr 7 – Karta kalibracji echosondy wielowiązkowej.

i.      Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z badania dna.

 

II. OPŁATY:

Taryfę opłat za usługi w zakresie oznakowania nawigacyjnego, hydrografii oraz wynajmu jednostek pływających określa Zarządzenie Wewnętrzne Nr 27 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat pobieranych przez Urząd Morski w Szczecinie.

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.