Zał. 6

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

 Uzyskanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel. (91): 4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.:43-32-700

 

PODSTAWA PRAWNA:

-         Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

-         Ustawa z dnia 16.03.1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

-         Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26.01.2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna  oraz  na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Armator statku składa do Dyrektora Urzędu Morskiego wniosek o wydanie zezwolenia na usuwanie
do morza urobku z pogłębiania dna.

Wniosek musi zawierać następujące dane :

-         ilość urobku z pogłębiania dna przeznaczonego do zatopienia,

-         zawartość szkodliwych substancji, o których mowa w załączniku I Konwencji Helsińskiej,

-         miejsce (np. współrzędne obszaru zatopienia, głębokość i odległość od brzegu) i jego położenie w stosunku do obszarów będących przedmiotem specjalnego zainteresowania (np. obszary rekreacyjne, obszary składania ikry, wylęgu i połowów ryb itp.),

-         cechy charakterystyczne wody, jeżeli zatapianie dokonywane jest poza obszarem morza terytorialnego, obejmujące:

a)   właściwości hydrograficzne (np. temperatura, zasolenie, gęstość, profil),

b)   właściwości chemiczne (np. pH, tlen rozpuszczony, biogeny),

c)   właściwości biologiczne (np. produkcja pierwotna i fauna denna)

       dane te powinny zawierać wystarczające informacje o średnich rocznych poziomach, a także

       o sezonowych wahaniach właściwości wymienionych w niniejszym ustępie,

-         występowanie i skutki innego zatopienia, które mogło być dokonane na obszarze zatapiania,

-         raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu,

-         opinię właściwego terytorialnie wojewody - w przypadku usuwania urobku z pogłębiania dna do morskich wód wewnętrznych.

 

  II. OPŁATY: 

  Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

 -  zezwolenie -  117 zł (część III pkt 25 ust.1 załącznika do ustawy)

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin prowadzony w PKO Bank Polski
nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 z adnotacją - opłata skarbowa.
Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku.  

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

Wniosek powinien być złożony nie później niż na miesiąc przed przewidywaną datą rozpoczęcia usuwania
do morza urobku.

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.