Zał. 5

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

Uzyskanie  zezwolenia  na  zatapianie  w  morzu

odpadów  lub  innych substancji

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel.:(91)  4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.43-32-700

 

PODSTAWA PRAWNA:

 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji

 - „Konwencja o zatapianiu”

 Ustawa z 16.03.1995 o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

Rozporządzenie MTiGM z dnia 26.01.2006r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie     do morza urobku z pogłębiania dna  oraz  na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Armator statku składa do Dyrektora Urzędu Morskiego wniosek o wydanie zezwolenia na      zatapianie w morzu odpadów  lub innych substancji.

Wniosek powinien zawierać dane wymienione w rozdziałach:

-   A  (charakterystyka i składniki substancji),

-   B  (charakterystyka miejsca i metody zatapiania),

-   C  (uwagi i warunki ogólne np. wpływ na warunki rekreacyjne, wpływ na faunę i  florę morską), załącznika III do „Konwencji o zatapianiu”.

II. OPŁATY:  

Zgodne z Ustawą z  dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  

 - zezwolenie -  229 zł  część III pkt.25 ust.2 załącznika do ustawy

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin prowadzony w PKO Bank Polski nr 20 1020 4795  0000 9302 0277 9429  z adnotacją- opłata skarbowa. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku.   

 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 Wniosek powinien być złożony nie później niż na 2 miesiące przed przewidywaną datą  rozpoczęcia zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji.

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.