Zał. 2

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

TEMAT  SPRAWY:

          Zatwierdzenie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych

   

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel.(91) : 4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.43-32-700

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenie RM z dn. 08.08.2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i        zanieczyszczeń na morzu

  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Podmioty  zarządzające  portem,  przystanią,  terminalem  lub  stocznią  remontową  

opracowują  i  na bieżąco aktualizują plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych.

Plany wymagają uzgodnienia z dyrektorem Służby SAR oraz właściwym terytorialnie

komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgodnione plany zatwierdza, w formie decyzji,  Dyrektor  Urzędu  Morskiego.  

 

 II. OPŁATY:    

Zgodne z Ustawą z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej

 - decyzja -  10 zł –  (część I pkt.53 załącznika do ustawy)

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin prowadzony w PKO Bank Polski nr 20 1020 4795  0000 9302 0277 9429 z adnotacją - opłata skarbowa. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku.   

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.