Zał. 1

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

          Uzyskanie zwolnienia z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów  

 

 

 

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel.(91) : 4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.43-32-700

 PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Rozporządzenie MI z dn.23.12.2008r.w/s udzielania statkom zwolnień z obowiązku

każdorazowego zdawania  odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zwolnienie składa Armator statku do właściwego terytorialnie dyrektora urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

-  kopię umowy lub kopię umów na świadczenie usług odbioru i gospodarowania  odpadów odbieranymi ze statku, zawartych w porcie, do którego zawija statek podczas  rejsów na stałej linii żeglugowej,

-   kopię zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze i gospodarowaniu odpadami ze statków wydanego przez właściwe organy administracji publicznej podmiotowi, z którym armator zawarł umowę o świadczenie usług,

-  potwierdzenie przez podmiot zarządzający portem, w którym są zdawane odpady, że umowa, o której  mowa w pkt.1, jest zgodna z  zasadami ustalonymi w zatwierdzonym portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi.

                                                                                                         

Do dokumentów w języku obcym powinny zostać załączone tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Po  uzyskaniu decyzji  o  zwolnieniu   z obowiązku  każdorazowego  zdawania odpadów  przed  opuszczeniem  portu, armator  składa  odrębny  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia.

Wniosek – wzór w  rozporządzeniu

 II. OPŁATY:    

Zgodne z Ustawą z  dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej   

 - decyzja -  100 zł    (część I pkt.52 załącznika do ustawy),

 - zaświadczenie – 17 zł  (część II pkt.21  załącznika do ustawy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin prowadzony w PKO Bank Polski nr 20 1020 4795  0000 9302 0277 9429  z adnotacją- opłata skarbowa. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku.   

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Od decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw,

gospodarki  morskiej  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.