01-08-17      Robert Tomaszewski      Uncategorised

W związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Urzędu Morskiego w Szczecinie szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji projektu. Projekt będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Metodyką opracowania Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego od strony morza załączonymi do niniejszego zaproszenia.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłączenie rozeznaniu rynku.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularz rozeznania rynku
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Metodyka opracowania MZP i MRP
  5. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  6. Mapa obszaru przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
  7. Wykaz odcinków wybrzeża oraz rzek objętych przedmiotem zamówienia
  8. Wykaz danych przekazywanych przez Zamawiającego
  18-04-16      Robert Tomaszewski      Uncategorised

Egzaminy dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, również egzaminy odnowieniowe, dla obszaru administrowanego przez Kapitanat Portu Szczecin przeprowadzane będą raz w miesiącu w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Dokumenty należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem.

  29-05-15      Administrator      Uncategorised

Dokumenty marynarzy